Veiligheid & certificeringen

JvESCH werkt dagelijks aan de verankering van veiligheid binnen onze organisatie. Enerzijds houdt dit in dat we beschikken over alle benodigde certificaten. Deze onderstrepen onze kennis, kunde en professionaliteit. Anderzijds zijn wij van mening dat veiligheid de basis van ál onze werkzaamheden zou moeten zijn. Ons veiligheidsbeleid is er daarom op gericht om bewustzijn, gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel bij onze medewerkers te stimuleren.

Veilig vooruit. Onze visie op veiligheid.

Onze medewerkers worden betrokken bij de samenstelling en doorontwikkeling van ons veiligheidsbeleid Veilig Vooruit. Een good practice waar we van kunnen leren, melding van een onveilige situatie of wellicht een incident dat voorkomen had kunnen worden: elk pro-actief signaal dat wij ontvangen is waardevol en kan bijdragen aan een veiligere werkplek. Medewerkers kunnen deze op een laagdrempelige manier delen. Via e-mail en een brievenbus kunnen zij hun ervaringen, ideeën en initiatieven insturen.

De veiligheidscommissie, met daarin een vertegenwoordiging van alle functies binnen JvESCH, beoordeelt periodiek de inzendingen en beloont de ideeën en signalen die een positieve bijdrage leveren aan de inbedding van het veiligheidsbewustzijn binnen ons gehele bedrijf. Vervolgens vertalen we deze naar verbeterde processen en zorgen we voor communicatie over de gehele linie. Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier sámen het verschil maken en vooruit kunnen!

Certificaten die geldig zijn voor JvESCH

 

 • Veiligheidsladder trede 3:
  Bij de Veiligheidsladder ligt de nadruk op het meten van houding en gedrag met betrekking tot veiligheid. Met dit certificaat tonen we aan dat veiligheidsbewustzijn belangrijk is in onze organisatie.
 • ISO 9001:
  Met dit certificaat tonen we aan dat we voldoen aan de Internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.
 • ISO 14001:
  Met dit certificaat kunnen wij aantonen dat wij structureel aandacht besteden aan het milieu in de bedrijfsvoering. Het is een standaard op het gebied van milieumanagement om de milieurisico’s van de bedrijfsvoering te beheersen en indien mogelijk te verminderen.
 • VGM Checklist Aannemers VCA: 
  VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee we objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op ons VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).
 • CO2 Prestatieladder, niveau 5:
  Doel van de ladder is bedrijven stimuleren om de eigen CO2-uitstoot, en die van hun leveranciers, te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Klik hier om het certificaat te bekijken.
 • BRL 9101 Toepassen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering:
  Met dit certificaat zijn we gerechtigd om op autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom bij werk in uitvoering verkeersmaatregelen te plaatsen om een optimale veiligheid te bereiken voor weggebruikers, werknemers, verkeersvoorzieningen en wegwerkers.
 • Bewijs van vermelding op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars van afvalstoffen:
  Benodigd bij het vervoeren of inzamelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
 • Groenkeur BRL Boomverzorging:
  Voorziet in alle kwalificaties waar een boomverzorger aan moet voldoen voor werken in het openbaar groen en langs rijwegen.
 • Groenkeur BRL Kleurkeur
  Met dit certificaat tonen wij aan dat wij maaiopdrachten kunnen uitvoeren, waarbij de nadruk ligt op ecologisch beheer van bermen en groenstroken gericht op het in stand houden of verbeteren van de natuurkwaliteit van inheemse flora en fauna in de kruidachtige vegetaties.
 • BRL Groenvoorzieningen: Eisen voor de realisatie tot en met de oplevering van diverse groenvoorzieningen die aangeven dat het om een deskundig en gespecialiseerd bedrijf gaat. Door het bezit van dit certificaat mogen wij de aanleg en het onderhoud verzorgen van openbare of semi openbare terreinen, parken, landschappen en dergelijke.
 • Erkenningsregeling bosaannemers (ERBO):
  Regeling om professionele gekwalificeerde aannemers van boswerk te onderscheiden van niet gekwalificeerde bedrijven. Met dit certificaat zijn we gerechtigd om de aanleg, het onderhoud of andere werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op de bosbouw.
 • BRL 7000, protocol 7001 Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden:
  Met dit certificaat ‘Landbodemsanering met conventionele methoden’ voldoen we aan de eisen voor een goede werkwijze ten aanzien van saneringsmethodes zoals ontgraving en grondwateronttrekking
 • BRL 9335 “Grond” protocol 1 en 4:
  Met dit certificaat kunnen wij aantonen dat onze producten milieu hygiënisch zijn gekeurd, zowel de individuele partijen als de samengestelde grondproducten volgens de normen van het Besluit Bodemkwaliteit.
 • Procescertificaat asbestverwijdering:
  Dit certificaat geeft aan dat we voldoen aan de eisen op het gebied van asbestverwijdering op het gebied van arbeidsveiligheid en het voorkomen van de verspreiding van asbest naar mens en milieu.
 • SVMS-007 syssteemcertificaat veilig en milieukundig slopen
 • Met dit certificaat kunnen wij laten zien dat we op een veilige en milieuverantwoordelijke manier sloopwerkzaamheden uitvoeren.
 • Prestatieladder Sociaal Ondernemen, trede 3:
  De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO maakt in vier tredes (aspirant, 1, 2, 3) meetbaar en zichtbaar welke organisaties zich meer dan gemiddeld inzetten om kwetsbare groepen duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. JvESCH opereert op het hoogste niveau, trede 3.
 • Erkend bestratingsbedrijf conform SEB
  Dit certificaat betreft een erkenning voor het bestratingsbedrijf. Hiermee kunnen wij aantonen dat de werkzaamheden uitgevoerd worden conform landelijke normen voor bestratingswerken en dat er wordt voldaan aan de regels over beroepskwalificaties van uitvoerend personeel.
 • BRL 9348 “Cementgebonden mortels”:
  Met dit certificaat kunnen wij aantonen dat onze cementgebonden mortels (uit een verplaatsbare volumetrische doseer- en menginstallatie op basis van niet-gekalibreerde weegmiddelen) milieuhygiënisch zijn gekeurd, volgens de normen van het Besluit bodemkwaliteit.

← Terug naar over ons