adaptief werken

JvESCH heeft als onderdeel van de combinatie EschDoorn een klimaat adaptief contract mogen aannemen voor de gemeente Vught.

Met dit contract mogen we samen met van Doorn alle werkzaamheden met betrekking tot het groen klimaat adaptief uitvoeren. Dit wil zeggen dat deze manier van werken het toe laat dat onze experts taken, waaronder het snoeien en (blad)maaien, uitvoeren als het nodig is en niet omdat het een routineklus is.

Gevolgen van stedelijke ontwikkelingen

Tegenwoordig worden er alleen nog gescheiden rioolstelsels aangelegd bij onder meer de aanleg van nieuwe wegen. Zo wordt het schone hemelwater apart van het rioolwater afgevoerd, zodat schoon water niet gemengd wordt met vuil water. JvESCH vindt het belangrijk dat er meer water wordt geïnfiltreerd in bebouwd gebied. Voornamelijk in stedelijke gebieden is er sprake van snelle uitdroging, doordat het hemelwater naar andere gebieden wordt afgevoerd. Het resultaat is dat er te weinig water is voor de bomen en planten, waardoor er uiteindelijk minder groen groeit in de stad. Te weinig water zorgt ervoor dat het grondwaterpeil zakt, waardoor de grond inslikt en gebouwen kunnen verzakken of beschadigen. Door klimaat adaptief te werken kunnen wij de kern van de droogte aanpakken.

Klimaat adaptief werken zorgt voor een klimaatbestendig gebied

Meer water in een gebied betekent dat planten, bomen en de bodem minder snel uitdrogen. Zo wordt een areaal (gebied) klimaat bestendiger. Eén van de doelen van het project in gemeente Vught is om ervoor te zorgen dat het opgevangen hemelwater niet meer naar plekken buiten de bebouwde wordt afgevoerd, maar binnen de gemeente blijft. Dit willen we met het klimaat adaptief werken realiseren in verschillende gemeentes, waaronder Vught en Tilburg en bij de provincie. Om deze reden worden er extra rioolbuizen aangelegd, zo kunnen we het hemelwater afvoeren naar een WADI in bijvoorbeeld een park. Een WADI is een opslag- en infiltratievoorziening die net boven het grondwaterpeil ligt. Wanneer de WADI’s vollopen stijgt plaatselijk het grondwater, wat goed is voor het groen in het gebied rondom de WADI.

Ecologisch bermbeheer

JvESCH werkt steeds meer met ecologisch bermbeheer. Zo wordt er minder gemaaid en als we maaien maken we gebruik van de sinus methode. Tijdens het maaien volgens de sinus methode laten we bewust stroken met gras staan. Het gemaaide gras laten we enkele dagen rusten, zodat de beestjes voldoende tijd hebben om te verplaatsen naar de ongemaaide stukken. Voorheen werd alles periodiek afgemaaid en afgevoerd. Hierdoor kregen beestjes geen kans om te vluchten.

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we steeds vaker te maken met extreme droogte. Het is dus belangrijk dat planten in de groenvoorziening beschermd worden tegen uitdroging. In het najaar wordt blad vaak opgeruimd en afgevoerd. Bij JvESCH gebruiken we het liever als mulchlaag voor de bomen en planten. Bladeren bevatten geen onkruidzaden en het aanbrengen van een dikke mulchlaag houdt het onkruid uit de bestaande bodem tegen. Hierdoor verlagen we de onkruiddruk, waardoor er mindere geschoffeld hoeft te worden. Daarnaast dient de mulch als buffer voor het weer. Het zorgt ervoor de grond minder snel uitdroogt en het geeft ook langzaam voedingsstoffen af aan de bodem.

Kostenbesparend en goed voor de flora en fauna

Bij JvESCH weten we hoe we een areaal bij moeten houden door middel van klimaat adaptief werken. We denken mee met de opdrachtgever, zodat de werkzaamheden passen bij de doelen en ook beter zijn voor de omgeving. Daarnaast brengt deze vorm van werken besparing van de kosten met zich mee, omdat er minder gedaan hoeft te worden en werkzaamheden worden gecombineerd. Ook is deze manier van werken belangrijk voor de flora en fauna. Insecten en kleine diertjes overleven onder bladeren, in de mulchlaag of in het hoge gras. Buiten zit bij ons van binnen en wij dragen graag ons steentje bij aan het verbeteren van de buitenruimte.