Een (sloop)opdracht waarbij asbest op een veilige wijze moet worden verwijderd en afgevoerd. Of het saneren van vervuilde grond, zodat er weer op en in kan worden gewerkt. Het zijn opdrachten die u met een gerust hart bij JvESCH kunt neerleggen.

Sinds januari 2016 beschikt JvESCH over het certificaat SC-530, conform het certificatieschema voor de procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (bijlage XIIIA behorende bij Artikel 4.27 van de arbeidsomstandighedenregeling) voor Asbestverwijdering. Dit certificaat geeft aan dat we voldoen aan de strenge eisen op het gebied van asbestverwijdering met betrekking tot arbeidsveiligheid en het voorkomen van de verspreiding van asbest naar mens en milieu. Tevens beschikken we over het certificaat ‘BRL 7001 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’.

Bij zowel asbest- als bodemsanering wordt door een extern, gespecialiseerd bureau eerst een onderzoek gedaan waarbij het type vervuiling of het type asbest en de risicoklasse worden geïnventariseerd. Aan de hand daarvan worden de veiligheidsmaatregelen bepaald en kan de opdracht worden uitgevoerd. Bij de te treffen maatregelen wordt enerzijds aandacht gegeven aan de veiligheid van de medewerkers en anderzijds aan het voorkomen van het verspreiden van de schadelijke stoffen. Er wordt onder andere gekeken naar beschermende kleding, duidelijke voorbereiding en communicatie omtrent de werkzaamheden, het afzetten van het gebied, het opbouwen van containments bij de asbest en de inzet van onze eigen deco-units en wasmobiel.

In juni / juli dit jaar hebben we in opdracht van de gemeente Tilburg de bodem gesaneerd van bedrijventerrein Dijksterhuisstraat 1-3 in Tilburg. Het betrof 11.024 ton grond die was verontreinigd met schadelijke en deels brandbare stoffen als olie, asbest, en aromaten. Om de opdracht uit te voeren, zijn de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen en plannen opgesteld, waaronder een kwaliteitsplan, verkeersplan, grondstromenplan, plan voor vrijkomende materialen en uiteraard plan van aanpak. De complete opdracht incl. vergunningen, verkeersmaatregelen en inrichting van meerdere depotlocaties voeren wij in eigen beheer uit. Na de sanering werd het ontstane gat opgevuld en opgehoogd met schoon zand. Nu kan in dit gebied weer een bedrijventerrein worden ontwikkeld.

Een compleet overzicht van de werkzaamheden kunt u hier teruglezen.

Bij de Albionstraat in Tilburg werd vroeger de grond gebruikt als stortplaats. Aangrenzende bedrijven gingen delen van deze gronden gebruiken. Voordat de grond door de gemeente kon worden uitgegeven, was het noodzakelijk dat bomen werden gerooid, grofvuil werd verwijderd en depots van grond werden afgevoerd. De depots bleken na onderzoek vervuild en zijn door ons afgevoerd als verontreinigde grond. Tenslotte zijn leeflagen aangebracht op de uit te geven terreinen. Daarmee sluit men de vervuilde grond af en kan de nieuwe gebruiker de ruimte weer benutten.

Een compleet overzicht van de werkzaamheden kunt u hier teruglezen.