• Vaststellen veiligheid klasse
 • Opstellen kwaliteitsplan
 • Opstellen V&G plan
 • Opstellen verkeersplan en tekening (tijdelijke maatregelen)
 • Opstellen grondstromenplan
 • Opstellen plan voor vrijkomende materialen
 • Opstellen werkplan/plan van aanpak
 • Uitvoeren stabiliteitsberekening
 • Uitwerken berekeningen, detailtekeningen
 • Aanvragen vergunningen
 • Afzetten terrein middels bouwhekken
 • Verwijderen/demonteren hekwerken
 • Plaatsen tijdelijke bebording
 • Aanbrengen tijdelijke rijvoorzieningen
 • Inrichten meerdere depot locaties
 • Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen
 • Verwijderen groen/bomen
 • Ontgraven puinfundering laag
 • Slopen betonconstructie /fundering
 • Verwijderen drainagesysteem
 • Verwijderen bronfilters
 • Verwijderen pompput
 • Plaatsen bronbemaling
 • Aanbrengen vloeistofdichte opstelplaats pompen en WBI
 • Toepassen grondwaterzuiveringsinstallatie
 • Keuringen lozingswater
 • Aanbrengen riolering PVC leidingen
 • Aanbrengen signaleringslagen
 • Ontgraven verontreinigde grond (3T/1F) Olie, aromaten en asbest 11.024 ton
 • Storten verontreinigde grond 11.024 ton
 • Toepassen mobiele wasstraat
 • Vervoeren verontreinigde grond 11.024 ton
 • Digitaal inmeten ontgraving en verwerking gegevens
 • Leveren verwerken zand voor ophoging 8.030 m3
 • Uitvoeren trillingsmetingen en uitwerken rapportage

Na het saneren is het ontstaande gat weer aangevuld met schoon zand.Het terrein zal uiteindelijk worden overgedragen voor het ontwikkelen van bedrijventerrein.